Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om klubben
Nyheter
Kallelse till årsmöte
Monsterrace
Muddrag
Bilder
Länkar
Gästbok
Kontakta oss
Stadgar
 

Kallelse till årsmöte
Välkommen till Nössemark Ed Offroaders årsmöte 2019.

 
Lördagen den 16 februari klockan 14.00 i Utsiktens aula
 
Bilagor till kallelsen:
 ]  Föredragningslistan
 ]  NEORs stadgar
Angående punkten Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner så ska dessa föranmälas skriftligt. De skickas till Carola senast 1 februari på e]post: carola_palm@hotmail.com
På kvällen bjuder föreningen sina medlemmar på mat och bowling på Eds Bowlinghall. Detta gäller de medlemmar som betalt in medlemsavgiften för 2018 och/eller betalt avgift för 2019 senast den 8 februari. 
Anmälan till detta görs till Sandra Johansson, 076]305 25 96, senast den 10 februari.
Medlemsavgift betalas på följande sätt:
Swish – 123 427 7448 Bankgiro – 389]0324
Enskild barn (t.o.m. 15 år) = 100:]
Enskild vuxen (fr.o.m. 16 år) = 300:] Familj = 500:]
Hållpunkter för dagen:
14.00 – Årsmötet börjar
18.00 – Mat på Eds bowling
19.30 – Dags att bowla!
Välkommen!
Hälsningar Styrelsen
I NEOR har vi ett medlemsregister där vi behandlar personuppgifterna: namn, födelseår, mobilnummer och epostadress. 
De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen.
Vid frågor kontakta styrelsen. Mer information kommer finnas på vår hemsida: www.neor.com inom kort.
ÅRSMÖTE
Nössemark Ed Offroaders
 
Plats: Utsiktens aula Tid: 14.00 Närvarande/röstlängd – se bilaga Paragrafer 
 
 
           §§ 
 § 1  Mötet öppnas  
 
 § 2  Fastställande av röstlängd  
 
 § 3  Val av mötesordförande  
 
 § 4   Val av mötessekreterare 
 
 § 5  Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare   
 
 § 6  Årsmötets behöriga utlysande
 
 § 7  Fastställande av föredragningslista
 
 § 8  Verksamhetsberättelse för 2018 
 
 § 9  Styrelsens förvaltningsberättelse (balans] och resultaträkning) 
 
 § 10  Revisionsberättelse  
 
 § 11  Frågan om ansvarsfrihet för den tiden revisionen avser 
 
 § 12  Fastställande av medlemsavgift för 2020
 
§ 13  Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret. 
 
 § 14  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
   Styrelsens förslag:
Ändring av åldersgräns av medlemsavgift för 2019
Ändra övre åldersgräns på enskild barn från 15 till 17 år och nedre åldersgräns enskild vuxen från 16 till 18 år. Befintligt:
Enskild barn t.o.m 15 år = 100:]
   Enskild vuxen fr.o.m 16 år = 300:]
   Familj = 500:]
 
 
 
§§
Styrelsens förslag på ändring:
Enskild barn t.o.m 17 år = 100:]
   Enskild vuxen fr.o.m 18 år = 300:]
   Familj = 500:] 
 
   Inkomna motioner
  
 
 § 15   Föreningens stadgar (bilaga)  
   § 20 Ärenden vid årsmötet, nr 12 b står det: 
   Föreningens vice ordförande för en tid av två år, väljs vid jämna år
   Styrelsens förslag: 
   Ta bort befintlig och ersätta med: Föreningens kassör för en tid av två år, väljs vid jämna år
 
§ 20 Ärenden vid årsmötet, tillägg till befintlig text
Styrelsens förslag:
Val av firmatecknare.
 
§ 23 Revision, tillägg till befintlig text Styrelsens förslag:
   Lägg till följande text först i stycket: På årsmötet väljs två revisorer för tiden intill nästa
 årsmöte.  
 
   § 24 Sammansättning, ändring
   Befintligt:
   Styrelsen består av:
   Ordförande
   Vice ordförande
   Kassör
   Sekreterare
   Två övriga ledamöter
   Två suppleanter
 
   Styrelsens förslag
Styrelsen består av:
Ordförande
   Vice ordförande
   Kassör
   Sekreterare
   Två övriga ledamöter
   Två suppleanter
 
 § 16  Val av ordförande 
 
 § 17  Val av sekreterare
 
 § 18  Val av firmatecknare
 
 § 19  Val av ledamot (1 st)
 
§§
§ 20  Val av revisorer (2st)
§ 21  Val av valberedning (4 st)
§ 22  Val av ombud till andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud
§ 23  Ombyggnation vid monsterracebanan
§ 24  Muddrag 2019
§ 25  Monsterrace 2019
§ 26  Övriga frågor
§ 27  Mötet avslutas
…………………………………………………………. …………………………………………………………… X, (justeringsperson)                     X (justeringsperson)
…………………………………………………………. …………………………………………………………… X, (ordförande)                      X, sekreterare
 
Se stadgar under flik