Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om klubben
Nyheter
Kallelse till årsmöte
Monsterrace
Muddrag
Bilder
Länkar
Gästbok
Kontakta oss
Stadgar
 

KALLELSE
 
 
      Justerandes signaturer   Utdragsbestyrkande    
 
 
  
ÅRSMÖTE 2020 Nössemark Ed Offroaders
 
Datum: 1 mars 2020 Plats: Gamla Real Tid: 15.00
 
 
          Nr
 
1 Mötet öppnas   

2 Fastställande av röstlängd    

3 Val av mötesordförande   

4  Val av mötessekreterare   

5 Val av två protokolljusterare och tillika rösträknare  
 
6 Årsmötets behöriga utlysande  

7 Fastställande av föredragningslista  

8 Verksamhetsberättelse för 2019
 
9 Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning)   

10 Revisionsberättelse  
 
11 Frågan om ansvarsfrihet för den tiden revisionen avser   

12 Fastställande av medlemsavgift för 2021  

13 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets/räkenskapsåret.   

14 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner  

15  Föreningens stadgar  forts.
 
16 Val av  a) Kassör   b) Sekreterare   c) Firmatecknare   d)   Ledamot (2 år)    d) Suppleant (2 år)  

17 Val av revisorer (2st)  

18 Val av valberedning (4 st)   

19 Val av ombud till andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud  

20 Ombyggnation vid monsterracebanan   

21 Jeepkörningar 2020
 
22 Monsterrace 2020 – 30 års jubileum  

23 Utnämnande av hedersmedlem
 
24 Övriga frågor 
 
25 Mötet avslutas