Mobilmenu
Mobilmenu
Hem
Om klubben
Nyheter
Kallelse till årsmöte
Monsterrace
Muddrag
Bilder
Länkar
Gästbok
Kontakta oss
Stadgar
 

Stadgar samt styrelsesammansättning för Nössemark-Ed Offroaders
Föreningens sätesort: Ed
1§ Föreningens Mål och Inriktning
Nössemark-Ed Offroaders (härefter kallad NEOR) har till ändamål att sprida kunskap och vara till glädje på olika sätt för ägare och användare av 4 hjulsdrivna terränggående bilar. Föreningen verkar för att äga mark så all verksamhet kan ske på ett säkert och miljömedvetet sätt. NEOR organiseras efter demokratiska principer, varvid individuellt inflytande och ansvarstagande eftersträvas i gemensamma angelägenheter. NEOR är politiskt och religiöst obunden och öppen för alla som har intresse för offroad.
 

Allmänna bestämmelser
 

2§ Sammansättning
Föreningen består av de fysiska personer som har upptagits i föreningen som medlemmar.
3§ Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

4§ Firmatecknare
Föreningens firma tecknas av styrelsen eller, om styrelsen så beslutar, av två styrelseledamöter gemensamt eller av en eller flera särskilt utsedda personer.
5§ Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhetsår och räkenskapsår omfattar tiden fr.o.m. den 1 januari t.o.m. den 31 december. Styrelsens arbetsår omfattar tiden från årsmöte till årsmöte.  

6§ Stadgtolkning
Uppstår tvekan om tolkning av dessa stadgar, eller om fall förekommer som inte är förutsedda i stadgarna, hänskjuts frågan till nästkommande årsmöte. I brådskande fall får frågan avgöras av styrelsen.
Medlem förbinder sig genom sitt medlemskap i föreningen att i fråga om tillämpning av dessa stadgar inte väcka talan vid allmän domstol. Tvist om tillämpning av stadgarna skall istället avgöras i enlighet med som anges i 30§.
7§ Stadgeändring
För ändring av dessa stadgar krävs beslut av årsmötet med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
Förslag till ändring av stadgarna får skriftligen avges av såväl medlem som styrelsen. 

8§ Upplösning av föreningen
För upplösning av föreningen krävs beslut av årsmöte eller extra årsmöte med minst 2/3 av antalet avgivna röster.
I beslut om upplösning av föreningen skall anges dels att föreningens tillgångar skall användas till ett bestämt ändamål som främjar terrängkörning med bil. Ingen enskild person skall draga vinning av klubbens upplösning.
 

Föreningens medlemmar
9§ Medlemskap
Medlemskap beviljas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att vederbörande kommer motarbeta föreningens ändamål eller intressen. Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av styrelsen. I beslutet skall skälen redovisas samt anges vad den medlemssökande skall iaktta för att överklaga beslutet. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den som fått avslag på medlemsansökan.
10§ Utträde
Medlem som vill utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.
Medlem som inte betalat medlemsavgift för två på varandra följande verksamhetsår får anses ha begärt sitt utträde ur föreningen. Medlemskapet upphör i sådant fall genom att personen avförs från medlemsförteckningen.
11§ Uteslutning
Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne har försummat att Imagebetala av föreningen beslutade avgifter, motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål, Imageeller uppenbarligen skadat föreningens intressen eller goda namn.
Beslut om uteslutning får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta tolv månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en varning.
Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet skall skälen härför redovisas samt anges vad medlemmen skall iaktta för att överklagande. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skriftligen tillställas den berörde.
Beslut om uteslutning eller varning skall fattas av föreningens styrelse.
12§ Medlems rättigheter och skyldigheter
Medlem
⦁ har rätt att delta i sammankomster som anordnas för medlemmarna
⦁ har rösträtt vid årsmöte från och med det år hon/han fyller 15 år
⦁ har rätt till information om föreningens angelägenheter
⦁ skall följa föreningens stadgar och beslut som fattas av föreningsorgan
⦁ skall arbeta för att klubbens miljö och säkerhetspolicy efterlevs
⦁ skall betala medlemsavgift senast den sista mars samt de övriga avgifter som beslutats av föreningen                                                                                                                   

13§ Hedersmedlemmar
Hedersmedlemmar kan enbart utses på årsmöte. Efter utnämningen skall personen formellt tillfrågas och har då att acceptera eller neka till utnämningen. Hedersmedlem är röstberättigad på årsmöten och har samma skyldigheter och rättigheter som övriga medlemmar enligt stadgarna men är dock befriad från att erlägga medlemsavgift. Hedersmedlemskap är på livstid.
 

Årsmötet och Extra Årsmöte
14§ Tidpunkt, kallelse
Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, hålls före utgången av mars månad på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall av styrelsen senast tre veckor före mötet tillställas medlemmarna och/eller kungöras på föreningens hemsida. Vidare Imageskall kallelse jämte förslag till föredragningslista anslås på föreningens hemsida och/eller på annan lämplig plats. Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan av fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.
Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmar senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa Imagehandlingar görs tillgängliga.
15§ Förslag till ärenden att behandlas av årsmötet
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet.
Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.        

16§ Rösträtt samt yttrande- och förslagsrätt på årsmötet
Medlem som har betalat förfallna medlemsavgifter och under mötesåret fyller lägst 15 år har rösträtt på möte. Rösträtten är personlig och får inte utövas genom ombud. Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.
17§ Beslutsförhet
Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
18§ Beslut och omröstning
Beslut fattas med acklamation eller om så begärs efter omröstning. Med undantag av de i 7§ och 8§ nämnda fallen avgörs vid omröstning alla frågor genom enkel majoritet.
Val avgörs genom relativ majoritet. Med relativ majoritet menas att den (de) som erhållit högsta antalet röster är vald (valda) oberoende av hur dessa röster förhåller sig till antalet avgivna röster.
För beslut i andra frågor än val krävs absolut majoritet, vilket innebär mer än hälften av antalet avgivna röster.
Omröstning sker öppet. Om röstberättigad medlem begär det skall dock omröstning ske slutet. Vid omröstning som inte avser val gäller vid lika röstetal det förslag som biträds av ordföranden vid mötet, om han är röstberättigad. Är han inte röstberättigad avgör lotten. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Beslut bekräftas med klubbslag.
19§ Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem av föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor.
20§ Ärenden vid årsmötet
Vid årsmötet skall följande behandlas och protokollföras:
1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av två protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. a. Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
b. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste verksamhetsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för den tiden revisionen avser.Image
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
a. Föreningens ordförande för en tid av två år, väljs vid ojämna år.
b. Föreningens vice ordförande för en tid av två år, väljs vid jämna år.
c. Halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år, andra halvan nästa år.
d. Två suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av två år
e. Två revisorer jämte suppleanter för en tid av ett ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter deltaga.
f. Fyra ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande
g. Beslut om val av ombud till andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
13. Övriga frågor
Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte  fattas om den inte finns med i kallelsen till mötet.                                                                                                       

21§ Extra årsmöte
Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra årsmöte.
Styrelsen är skyldig att kalla till extra årsmöte när en revisor eller minst en tiondel av föreningens röstberättigade medlemmar begär det. Sådan framställning skall avfattas skriftligen och innehålla skälen för begäran.
När styrelsen mottagit en begäran om extra årsmöte skall den inom 14 dagar utlysa sådant möte att hållas inom två månader från erhållen begäran. Kallelse med förslag till föredragningslista för extra årsmöte skall tillställas medlemmarna senast sju dagar före mötet och/eller kungöras inom samma tid på föreningens hemsida.
Underlåter styrelsen att utlysa eller kalla till extra årsmöte får de som gjort framställningen vidta åtgärder enligt föregående stycke.
Vid extra årsmöte får endast det som föranlett mötet upptas till behandling. Om rösträtt på extra årsmöte gäller vad som sägs i 16§ och 17§
 

Valberedningen
22§ Sammansättning, åligganden
Valberedningen består av ordförande och tre övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen utser bland sina ledamöter en vice ordförande. Valberedningen sammanträder när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer. Valberedningen skall senast fyra veckor före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid mötets slut, om de vill kandidera för nästa års mandattid. Senast tre veckor före årsmötet skall valberedningen meddela röstberättigade medlemmar sitt förslag, lämpligen på föreningens hemsida.
 

Revisorer
23§ Revision
Revisorerna har rätt att fortlöpande ta del av föreningens räkenskaper, årsmötes- och styrelseprotokoll och övriga handlingar. Föreningens räkenskaper skall vara revisorerna tillhanda senast en månad före årsmötet. Revisorerna skall granska styrelsens förvaltning och räkenskaper för det senaste verksamhets- och räkenskapsåret samt till styrelsen överlämna revisionsberättelse senast 14 dagar före årsmötet.
 

Styrelsen
24§ Sammansättning Styrelsen består av:
⦁ Ordförande
⦁ Vice ordförande
⦁ Kassör
⦁ Sekreterare
⦁ Två övriga ledamöter
 Två suppleanter
Vid förhinder för ledamot inträder suppleant enligt av årsmötet fastställd turordning. Avgår ledamot före mandattidens utgång inträder suppleant i dennes ställe enligt samma ordning för tiden t.o.m. nästföljande årsmöte.
Styrelsen får utse person till adjungerad ledamot. Sådan ledamot har inte rösträtt men kan efter beslut av styrelsen ges yttrande- och förslagsrätt. Han/hon får utses till befattning inom styrelsen.
25§ Styrelsens åligganden
När årsmöte inte är samlat är styrelsen föreningens beslutande organ och ansvarar för föreningens angelägenheter.
Styrelsen skall inom ramen för dessa stadgar svara för och föra föreningens verksamhet framåt enligt fastställda planer samt tillvarata medlemmamas intressen. Det åligger styrelsen särskilt att
⦁ Tillse att för föreningen gällande lagar och bindande regler iakttas e Verkställa av årsmötet fattade beslut
⦁ Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
⦁ Ansvara för och förvalta föreningens medel
⦁ Tillställa revisorerna räkenskaper mm enligt 23§
⦁ Förbereda årsmöte
Ordföranden är föreningens officiella representant. Ordföranden skall leda styrelsens förhandlingar och arbete samt övervaka att föreningens stadgar och övriga för föreningen bindande regler och beslut efterlevs. Har ordföranden förhinder skall vice ordföranden träda in i ordförandens ställe. Styrelsen skall besluta om fördelning av arbetsuppgiftema i övrigt.
Har inte annat beslutats ankommer nedan angivna uppgifter på sekreteraren och kassören.
Sekreteraren
⦁ Förbereda styrelsens sammanträden och föreningens möten.
⦁ Föra protokoll över styrelsens sammanträden.
⦁ Se till att föreningens handlingar hålls ordnade och förvaras på ett betryggande sätt samt ansvara för att föreningens historia dokumenteras.  se till att fattade beslut har verkställts.
⦁ om ordföranden inte bestämmer annat underteckna utgående handlingar.
⦁ årligen upprätta förslag på verksamhetsberättelse för föreningen.
Kassören e Föra medlemsförteckning och se till att medlemmarna betalar beslutade avgifter till föreningen.
⦁ Se till att föreningen söker bidrag från stat, kommun, mfl.
⦁ Svara för föreningens bokförning vilket innebär skyldighet att föra bok över
föreningens räkenskaper.
⦁ Årligen upprätta balans- samt resultaträkningar.
⦁ Utarbeta underlag för budget och budgetuppföljning.
⦁ Se till att föreningens avgifter och skulder betalas i rätt tid.
⦁ Föra inventarieförteckning, i vilken också av föreningen förvärvade priser införs. • Se till att såväl föreningens medlemmar i föreningens verksamhet som föreningens eventuella bygglader, material, och övriga tillhörigheter är försälcrade på ett betryggande sätt.
26§ Kallelse, beslutsmässighet och omröstning
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordföranden, eller då minst halva antalet ledamöter har begärt det. Styrelsen är beslutsmässig när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. För alla beslut krävs att minst hälften av styrelsens samtliga ledamöter är ense om beslutet. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Röstning får inte ske genom ombud.
I brådskande fall får ordföranden besluta att ärende skall avgöras genom skriftlig omröstning eller vid telefonsammanträde. Om särskilt protokoll inte upprättas skall sådant beslut anmälas vid det närmaste därefter följande sammanträdet.
Vid sammanträde skall protokoll föras. Protokoll skall justeras av mötesordföranden och av en särskild utsedd protokolljusterare. Avvikande mening skall antecknas till protokollet.               

27§ Överlåtelse av beslutanderätten
Styrelsen får överlåta sin beslutanderätt i enskilda ärenden eller i vissa gupper av ärenden till kommitté eller annat organ eller till medlem eller anställd.
Den som fattat beslut med stöd av bemyndigande enligt föregående stycke skall fortlöpande underrätta styrelsen härom.
 

Tvist
28§ Skiljeklausul
Talan i tvist mellan medlem och föreningen får inte väckas vid allmän domstol. Sådan tvist skall avgöras enligt lagen om skiljeförfarande. Dock skall följande gälla rörande kostnaderna för skiljeförfarandet. Vardera parten svarar för egna kostnader liksom för kostnaderna för den skiljeman man utsett. Ordförandens kostnader, inklusive kostnaderna för eventuell sekreterare, delas lika mellan parterna.